Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

1. Modyfikacja powierzchni poprzez naświetlanie niskoenergetyczną wiązką lekkich jonów

2. Implantacja cienkich warstw jonami w celu modyfikacji ich własności fizykochemicznych

3. Analiza składu chemicznego cienkich warstw o grubościach od poniżej nm do kilku nm – spekroskopia AES.

4. Identyfikacja śladowych ilości materiałów promieniotwórczych i składu izotopowego za pomocą Low-Level Gamma Spectroscopy.

 

Aparatura:

1. System akceleratorowy o napięciu przyśpieszającym 20 kV wraz z amagnetyczną komorą analityczną, wyposażoną w układ do spektroskopii elektronów Auger (AES).

2. System akceleratorowy o napięciu przyspieszającym 30 kV, wykorzystywany do implantacji i naświetlania próbek promieniowaniem jonizującym

3. Układ do analizy śladowych ilości materiałów promieniotwórczych (Low-Level Gamma Spectroscopy).

str_gl_bannerOE2016

Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej (eLBRUS)

Skontaktuj się z nami


kierownik prof. dr hab. Konrad Czerski