W ofercie usług

 

 

1. Planowanie, dobór, motywowanie, ocena, rozwój pracowników zgodnie z celami i strategią
przedsiębiorstwa (dobór metod i narzędzi dla poszczególnych etapów gospodarowania kapitałem
ludzkim z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych przedsiębiorstwa).
Dopasowanie struktury organizacyjnej do potrzeb podmiotu, przygotowanie strategii outplacementu
2. Zakładanie działalności gospodarczej, pisanie biznesplanu, analiza rynku, konkurencyjności
pomysłu, alternatywnych działań, identyfikacja zagrożeń i słabości oraz mocnych stron i szans
rynkowych, prognozy finansowe, ustalanie harmonogramu działań
3. Tworzenie systemów kompetencyjnych (w tym profili pożądanych kompetencji), diagnoza
potencjału kompetencyjnego pracowników, identyfikacja luk kompetencyjnych, powiązanie
kompetencji pracowniczych z kluczowymi kompetencjami organizacji, identyfikacja kierunków
działań mających na celu niwelowanie luk kompetencyjnych z uwzględnieniem możliwości
finansowych i organizacyjnych przedsiębiorstw
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR: wdrażanie koncepcji CSR w przedsiębiorstwie, analiza
korzyści płynących dla przedsiębiorstwa stosującego CSR, analiza głównych narzędzi CSR
5. Audyt kapitału intelektualnego przedsiębiorstw
6. Budowa strategii zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach

finanse

Instytut Zarządzania i Inwestycji

Skontaktuj się z nami