Obszary ekspertyz

 

 

1. Wdrażanie budżetu zadaniowego w podsektorze rządowym i samorządowym
2. Wdrażanie rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych
3. Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
4. Ewaluacja zadań publicznych oraz ocena efektywności i skuteczności działań (społecznych, publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE)
5. Analiza kosztów i korzyści społecznych
6. Badania nad konsekwencjami procesu starzenia się ludności, w tym: prognozy demograficzne,
badania wpływu zmian w strukturach ludności na funkcjonowanie biznesu, finansów publicznych,
systemu emerytalnego, systemu opieki zdrowotnej, systemu pomocy społecznej itd.
7. Analiza rynku finansowego
8. Wycena instrumentów finansowych , w tym instrumentów pochodnych
9. Restrukturyzacja finansowa podmiotów gospodarczych
10 Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych
11. Statystyczna analiza danych
12. Analizy ekonomiczno-finansowe z wykorzystaniem metod ilościowych
13. Metody gry na giełdzie (analiza techniczna, analiza fundamentalna, analiza portfelowa),
14. Zarządzanie ryzykiem na rynku kapitałowym

finanse

Instytut Finansów

Skontaktuj się z nami