Obszary ekspertyz

 

1. Wycena nieruchomości i analiza rynku nieruchomości
2. Wycena aktywów przedsiębiorstwa i wycena marki
3. Prognozowanie zjawisk gospodarczych
4. Budowa oraz ewaluacja strategii gmin, powiatów, miast
5. Analizy i prognozy rynku pracy
6. Badania rynku
7. nalizy statystyczne, w tym badanie wydajności pracy i absencji pracowników
8. Monitorowanie i ocena rozwoju regionalnego
9. Gospodarka morska
10. Konstrukcja i interpretacja ankiet
11. Studia wykonalności, ocena efektywności inwestycji
12. Analiza ryzyka kredytowego
13. Analiza i diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej

finanse

Instytut Ekonometrii i Statystyki

Skontaktuj się z nami