Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki
i Proteomiki

 

 

Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

 1. Badania próbek środowiskowych m.in. pod kątem organizmów prokariotycznych w aspekcie ich chorobotwórczości wobec ssaków oraz pod kątem poszukiwania substancji potencjalnie przydatnych w procesach biotechnologicznych.
 2. Badania zróżnicowania morfologicznego i genetycznego wybranych populacji roślin i zwierząt.
 3. Analizy genetyczne materiału roślinnego i zwierzęcego, w tym analizy populacji, gatunków, ustalanie stopnia pokrewieństwa (analiza ojcostwa) itp.
 4. Poszukiwania genów odporności roślin na szkodniki i choroby.
 5. Hodowla nowych odmian.
 6. Badania populacji roślin i zwierząt występujących w szczególnych warunkach środowiskowych (zapylenie, zasolenie, susza).
 7. Badania stężenia pyłku i zarodników grzybów, przy współpracy z lekarzami alergologami.
 8. Badanie predyspozycji genetycznych do otyłości – genodieta.
 9. Ocena stopnia globalnej metylacji genomów roślinnych i zwierzęcych.
 10. Badania z zakresu taksonomii roślin naczyniowych.
 11. Obrazowanie za pomocą różnych typów mikroskopu – budowy anatomicznej i morfologicznej wybranych struktur roślinnych i zwierzęcych, analiza zmian w tkankach zwierzęcych i roślinnych spowodowanych procesami chorobowymi lub działaniem toksyn.
 12. Obserwacje hodowli różnych organizmów w kulturach in vitro za pomocą mikroskopu odwróconego z fluorescencją.
 13. Badania nad bioróżnorodnością Pomorza Zachodniego w zakresie roślin naczyniowych i grzybów.
 14. Badania stężeń biologicznych alergenów pochodzenia roślinnego oraz grzybów.
 15. Poszukiwania substancji przeciwnowotworowych pochodzenia roślinnego.
 16. Badania mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych.
 17. Badania zjawisk odpornościowych w ostrych infekcjach jako modelu diagnostycznego w zakażeniach wirusowych bakteryjnych i innych o przebiegu gwałtownym i ostrym.
 18. Badania bakteriologiczno-wirusologiczne środowiska wodnego jako elementu oceniającego to środowisko – poszukiwanie nowego modelu oceny środowiska wodnego.
 19. Badania nad nowymi patogenami chorobotwórczymi dla ludzi i zwierząt – opracowanie metod diagnostycznych dotyczących chlamydii środowiskowych.
 20. Restytucja i ochrona ryb wędrownych, budowa sztucznych tarlisk.
 21. Badania obcych gatunków ryb i małży w naszych ekosystemach.
 22. Ocena histologiczna gonad zwierząt wodnych.
 23. Ocena jakości produktów płciowych ryb.
 24. Morfogenetyczna charakterystyka populacji ryb.
 25. Badania parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych wód.
 26. Ocena stanu zdrowia ryb. Zagrożenia epidemiologiczne.

Możliwość prowadzenia badań w terenie z wykorzystaniem laboratorium mobilnego (samochodu).

Aparatura (m.in.):

 

1. PATHWAY Automatyczny system do konfokalnego i epifluorescencyjnego obrazowania żywych komórek w czasie rzeczywistym wraz z integralnym oprogramowaniem do analizy obrazu.
2. Bioanalizator
3. Zestaw do elektroforezy 2D z oprogramowaniem, komorą do barwienia i robotem do wycinania prążków z żelu – do pracy z materiałem biologicznym o różnej objętości.
4. System do dokumentacji żeli znakowanych fluoroscencyjnie i chemiluminescencyjnie.
5.Zestaw do analizy sekwencji genomowych.
6. Aparaty do Real-Time PCR
7. Mikroskopy: (m.in.) – świetlny do analizy plemników z komputerem, – świetlny stereoskopowy do makroobiektów z aparatem cyfrowym, komputerem i oprogramowaniem do analizy obrazu, w tym nakładanie obrazów, – mikroskop odwrócony z wyposażeniem
8. Mikrotom do mikroskopii świetlnej z oprzyrządowaniem.
9. Inkubatory CO2
10. Sonda do pomiaru i rejestrowania parametrów fizykochemicznych wody z czujnikiem

linia

Laboratorium Badań Środowiskowych

 

Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:
1. Obrazowanie za pomocą mikroskopu elektronowego:
• zmian w tkankach zwierzęcych i roślinnych spowodowanych procesami chorobowymi lub
działaniem toksyn, promieniowania, metali ciężkich,
• obecności w organizmach żywych, paszy, glebie oraz ściółce mikroorganizmów: bakterii,
pierwotniaków, grzybów i pasożytów.
Oprócz badań biologicznych istnieje możliwość wykorzystania mikroskopu elektronowego skaningowego
w inżynierii materiałowej i metalurgii do:
• analizy powierzchni i obszarów powierzchniowych materiałów,
• oceny jakości i czystości materiałów,
• diagnostyki zanieczyszczeń korozyjnych,
• badania zużycia powierzchni roboczych,
• charakterystyki defektów.
2. Chromatograficzne analizy substancji chemicznych z zastosowaniem HPLC.

 

Aparatura (m.in.):
1. Mikroskop elektronowy skaningowy EVO – 10 LS.
2. Mikroskop stereoskopowy do badań przyżyciowych z fluorescencją do mikroskopii świetlnej
z oprzyrządowaniem SteREO Lumar V12.
3. Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS Lambda 45.
4. Chromatograf cieczowy HPLC FLEXAR.
5. Inkubator CO2 z funkcją dekontaminacji.

str_gl_bannerOE2016

Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki

linia
A shot of a male and female caucasian scientists

Laboratorium Badań Środowiskowych

Skontaktuj się z nami


kierownik: dr Magdalena Bichun